Yönetim ve Organizasyon

Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Ali HACIBEKTAŞOĞLU

Yönetim ve Organizasyon Bölümüne Bağlı Programlar:

Programın Amacı

Kamu ve özel sektör işletmelerine muhasebe ve işletme alanında ara eleman ve geleceğin profesyonel işletme yöneticilerini yetiştirmektir.

Programın Misyonu

 • Uygulamalı, araştıran, hata yapmaktan korkmayan, yenilikçi bir eğitim ve öğretim ortamı sağlamak.
 • Eğitimde görsel eğitim teknolojileri kullanımına öncelik vermek.
 • Yenilikleri zamanında izleyip kurumsal bünyemizi değişen teknolojilere uyarlamak.
 • Gerek akademik personelimizin, gerekse öğrencilerimizin yabancı dil düzeyini geliştirmek, bilgi birikimlerimizi paylaşarak, dünyada gelişen bilim ve teknolojiyi yakından izlemek.
 • Mesleklerinde uzman teknik ara eleman yetiştirmek.
 • Mezunlarımızın istihdam oranını yükseltebilmek için çok kaliteli bir eğitim-öğretim alt yapısını oluşturmak.
 • Topluma ve devlete bilimsel ve teknik konularda danışmanlık yapmak.
 • Bilimsel araştırma ve yayında bulunmak, yayınlarda objektif ve tarafsız olmak, özgür davranmak.
 • Kamu mallarını kullanırken taşıdığımız sosyal sorumluluk ve etik ilkeler gereği israftan kaçınmak, kamu mallarını verimli ve tasarruflu kullanmak.
 • Sunulan kamu hizmetlerinde, sürekli hizmet kalitesini iyileştirmek, hizmetten yararlanan öğrencileri istek ve şikâyetlerini en ivedili şekilde değerlendirmek ve gerekli düzeltici önlemleri almak.
 • Yüksekokulun işleyişi ile ilgili, gerek öğrencilerimizi gerekse kamuyu ilgilendiren konuları web sayfasında yayınlamak ve paydaşlara açmak.
 • Yapılan araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması ve toplumla paylaşılması için doğabilecek fırsatları değerlendirmek.
 • Ortak projeler, programlar ve çalışma alanları şeklinde diğer birimler, kamu kurumları ve üniversiteler ile işbirliği ile çalışmak.

Programın Vizyonu 

 • T.C. Devleti’nin Vizyonunu Anayasa ile belirlenmiş temel değerlerine (demokratik devlet, laik devlet, sosyal devlet, hukuk devleti) sahip çıkan ve bu değerlere içtenlikle inanan,
 • İnsan haklarına saygılı, hoş görü duygusu gelişmiş,
 • İdeolojik saplantıları olmayan, aklın ve bilimin rehberliğine güvenen,
 • Araştırmacı yenilikçi ve çağdaş düşünen,
 • Dünyadaki yenilikleri ideolojik kısıtlar altında düşünmeden izleyebilen,
 • Atatürk ilkelerine bağlı, fikri hür zikri hür ve vicdanı hür nesiller yetiştirmektir.

Programın Mevcut Durumu ve Geleceği

Küreselleşme ile birlikte aile işletmelerinin profesyonel yönetici çalıştırmaları artuk zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca, ülkemiz ekonomisindeki gelişmeler sonucunda niceliksel ve niteliksel artış gösteren işletmelerin  ara eleman ihtiyacı hızla artmaktadır. Günümüzde kamu, özel ve çokuluslu işletmelerde değişik birim ve kademelerde ara yönetici kadrolarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, Dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmelere parelel olarak profesyonel işletme yöneticisi ihtiyacında artış yaşanmaktadır.

Programdan Mezun Olan Öğrencilerin Kazanımları

 • Sosyal bilimlere ilgi duymak,
 • Düşüncelerini yazı ile ifade edebilme gücüne sahip olmak,
 • Dikkatli ve benzer işleri yapmaktan sıkılmamak,
 • Araştırmacı ve çözüm üretme alışkanlığına sahip olmak,
 • Toplumsal ilişkilerde başarılı olmak,
 • Liderlik yeteneklerine sahip ve takım çalışmasına yatkın olmak,
 • Güler yüzlü ve hoşgörülü olmak,
 • Halkla ilişkiler, yönetim bilimi, personel yönetimi konularında iyi yetişmiş olmak,
 • Yönetim bilgisine ve liderlik özelliklerine sahip olmak,
 • Edindiği bilgileri iş hayatına aktarabilmek,
 • Bilgisayar ve interneti büro hizmetlerinde etkin kullanabilmek,

İşletme Yönetimi Programı öğrencilere bu özellikleri kazandırma amaçlı hazırlanan ders içerikleriyle nitelikli bireyler yetiştirmektedir.

İş Bulma İmkânları 

Mezunlarımız için çalışma alanı çok geniş olmakla beraber ağırlıklı olarak yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, araştırma, geliştirme ve halkla ilişkilerde görev yapabilirler. Kamu ve özel sektör işletmelerinin üretim, pazarlama, finans, Ar-Ge vb.gibi birimlerinde, İl Özel İdaresi, Belediye gibi yerel yönetimlerde, hastahane ve banka gibi hizmet işletmelerinde çalışabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

İşletme Yönetimi Programından mezun olan öğrenciler, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarına dikey geçiş yapma olanakları vardır. Ayrıca mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3. sınıfına sınavsız dikey geçiş yapma hakları vardır.